Alle zorg in Brummen door één verpleegkundig team

in Nieuws

Interview in zorgvisie met Marcel Kerkhoven over verbreding van de samenwerking in de zorg in de Gemeente Brummen

Een verpleegkundig team gaat 24/7 bij mensen thuis en binnen de instellingen in Brummen en omgeving zorg leveren. Philadelphia, Riwis Zorg en Welzijn, Thuiszorg Vérian en Gelre Ziekenhuizen werken samen met huisarts en initiatiefnemer Marcel Kerkhoven aan dit verpleegkundig team dat overal en altijd inzetbaar is voor lokale zorg. Het is een opmaat naar verregaande samenwerking voor lokale zorg verantwoord en dichtbij in Brummen en omgeving.

Huisarts Marcel Kerkhoven zoekt al geruime tijd naar oplossingen voor problemen die zijn ontstaan sinds de grote zorgtransities. ‘Ik zie dat steeds meer zorg uit het ziekenhuis en verpleeghuis richting de eerste lijn verschuift. Dat gaat niet alleen om meer cliënten maar ook om cliënten met een steeds zwaardere zorgvraag. Eén van de uitwassen sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet is dat de thuiszorg in de wijk in hoge mate gefragmenteerd is geraakt. Er zijn allerlei nieuwe aanbieders van thuiszorg actief die vooral op onregelmatige tijden nog onvoldoende samenwerken. Zo laat de 24-uurszorg hiaten zien waarbij in het weekend of ‘s nachts niet de vaste verpleegkundige bij mensen thuis langskomt, met daardoor grote druk op de overdracht als gevolg.’

Ketenpartners
Kerkhoven wil met de verschillende ketenpartners in de regio ervoor zorgen dat er één verpleegkundig team is met afgevaardigde zorgmedewerkers uit alle lokale instellingen; het ziekenhuis, de gehandicaptenzorgorganisatie, het verpleeg- en verzorgingshuis en de reguliere thuiszorg. ‘De bestuurders en directies van deze organisaties hebben onlangs aangegeven dit idee voor een verpleegkundig team voor zowel intramurale als extramurale zorg te omarmen’ aldus Kerkhoven. ‘Een lokaal werkend team, waardoor mensen ook ‘s nachts en in het weekend altijd met dezelfde medewerkers in aanraking komen is een belangrijke voorwaarde voor de continuïteit van zorg, biedt betere afstemmingsmogelijkheden met andere zorgverleners zoals huisartsen, met meer ruimte voor de specifieke wensen van de cliënt tot gevolg. Met de inzet van een lokaal 24/7 verpleegkundig team wordt het echt mogelijk om ouderen en kwetsbare mensen langer thuis te verzorgen in hun eigen omgeving en bij eventuele calamiteiten mensen in hun eigen woonomgeving intensieve zorg aan te bieden.’

Uitdaging
Samenwerking in één team door aanbieders vanuit verschillende zorgdomeinen is een uitdaging. Er moet bijvoorbeeld een gezamenlijk budget komen voor de exploitatie waarbij de risico’s en opbrengsten gedeeld worden, zegt Kerkhoven. ‘Lastig omdat de verschillende financieringsstromen in de huidige wetgeving van Wlz, Zvw en Wmo gescheiden moeten blijven. En bovendien ingewikkeld omdat iedereen ook gedeeltelijk werk moet overhevelen naar dit team.’

Voordelen
Daartegenover staan wel weer grote voordelen voor deelname aan het team met directe positieve effecten voor de cliënten, schetst Kerkhoven. Het voordeel voor Philadelphia bijvoorbeeld is dat het team ook intramuraal ingezet kan worden voor de ondersteuning bij de zorglocaties in haar werkgebied. Die ondersteuning is met het budget in de gehandicaptenzorg steeds moeilijker te realiseren. Thuiszorgaanbieders Stichting Vérian en Riwis krijgen het voordeel dat ze met verpleegkundigen van niveau 5 kunnen samenwerken in het team, waardoor hun deskundigheid breder en volledig benut kan worden. Op deze manier samenwerken verlicht de schaarste aan hoogopgeleid verpleegkundig personeel op de arbeidsmarkt. Gelre ziekenhuizen ziet in deze samenwerking mogelijkheden om patiënten sneller naar huis te laten gaan. Zodat ze in hun vertrouwde omgeving met specialistische zorg thuis kunnen herstellen. Het ziekenhuis kan op deze manier ook haar expertise aanbieden aan huis. En dat is wat het ziekenhuis in de komende jaren steeds meer nastreeft.

Buurtkliniek
Momenteel worden de juridische en financiële uitdagingen van het team uitgewerkt. Kerkhoven verwacht dat de ketenpartners al begin 2017 van start kunnen met het lokale verpleegkundig team. Het 24/7 verpleegkundig team is daarbij niet het eindstation. Een van de volgende stappen is dat door de realisatie van dit lokale verpleegkundig team, ziekenhuis vervangende zorg in de wijk gerealiseerd kan worden. De voorbereidende gesprekken worden al gevoerd om te werken aan een buurtkliniek met vier tot acht bedden, waar huisartsen, ziekenhuis en de eerdergenoemde organisaties aan de slag kunnen met allerlei vormen van naar de eerste lijn verplaatste zorg. Samen met de ketenpartners en adviseur Frank van den Bos van Improven wordt deze buurtkliniekfunctie verder uitgewerkt.

https://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2016/9/Verpleegkundig-team-en-buurtkliniek-voor-lokale-zorg-Brummen/